Bilety w sprzedaży do 14 września i tylko online. Nie będzie możliwości zakupu biletu na miejscu.

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin internetowej sprzedaży biletów (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy internetowej sprzedaży biletów wstępu na Wydarzenie z udziałem Pata Parelliego organizowane przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice (zwane dalej „Wydarzeniem”.)
 2. Zakup biletów wstępu na Wydarzenie możliwy jest na stronie internetowej pod adres sklep.torpartynice.pl wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, stanowi jednocześnie oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Wrocławskim Torem Wyścigów Konnych – Partynice, z siedzibą przy ul. Zwycięskiej 2
  we Wrocławiu, NIP 899-274-59-01 REGON 022204984
 3. Internetowa sprzedaż biletów na Wydarzenie obejmuje osoby indywidualne.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Szczegółowy cennik, rodzaje biletów, informacja o przysługujących zniżkach dostępne są
  na stronie internetowej sklep.torpartynice.pl
 6. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć opcję „Tak, chcę otrzymać fakturę VAT”
  w systemie rezerwacji oraz podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia, tj. pełna nazwa instytucji, adres oraz NIP. Po opłaceniu należności faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 7. Wejście na Wydarzenie odbywa się w terminach i godzinach wybranych i wskazanych na bilecie. Bilet nie wykorzystany w wyznaczonym terminie traci swoją ważność.
 8. Bilety wstępu zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi lub wymianie za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 9. WTWK – Partynice nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 10. WTWK – Partynice nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

2. Zakup Biletów indywidualnych i grupowych online

 1. Zakupu Biletów indywidualnych i grupowych, można dokonywać online za pośrednictwem Modułu Sprzedaży Biletów.
 2. Aby zakupić Bilet za pośrednictwem Modułu, należy wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych w Module. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w Module może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia Biletu.
 3. Przy zakupie Biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 4. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa powyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną – kontakt: help@payu.pl.
 5. Bilety pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Zamawiającego.
 6. Zapłata niepotwierdzona przez bank Zamawiającego w ciągu 60 minut od momentu złożenia Zamówienia powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.
 7. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – firmę PayU.
 8. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji,
  w związku z czym kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez WTWK – Partynice.
 9. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania wybrać opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z pkt. 5 Bilet zostanie przesłany w formie załącznika PDF na adres email podany przez Zamawiającego. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z Zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny.
 11. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik
  e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na wydarzenie i stanowi tytuł do udziału
  w Wydarzeniu. W przypadku Biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF.
 12. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.

3. Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów online oraz rezerwowania biletów oraz jakości usług świadczonych przez Organizatora, wysyłając maila na reklamacje@torpartynice.pl lub pisząc do Organizatora na adres ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław, z dopiskiem Reklamacja, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty zakupu Biletu.
 2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać:
  1. czego dotyczy reklamacja;
  2. podać nr Zamówienia/Biletu;
  3. podać przyczynę reklamacji;
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje,
  w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
 4. Organizator nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
  na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 287 z późn. zm.).

4. Zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora przyjmowane będą zwroty biletów wraz z dokonaniem zwrotu wpłaconej kwoty, chyba że posiadacz biletu wyrazi zgodę na udział w Wydarzeniu w innym terminie.
 2. Zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie na bilety w innej cenie lub na inny termin Wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Stosownie do treści art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.
  z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy
  o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem podanych przy rejestracji danych osobowych jest: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice, Zwycięska 2, 53 – 033 Wrocław.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to e-mail: iod@torpartynice.pl.
 3. Podane przy rejestracji dane osobowe:
  1. tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres email, a w przypadku wystawienia faktury również adres oraz NIP przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży biletów, jako niezbędne do wykonania ww. umowy na podstawie 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. Dane osobowe tj. e-mail przetwarzane będą w celu otrzymywania od administratora drogą
   e-mailową informacji związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi itp. (m. in. powiadamianie drogą e-mailową o konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach)
   na podstawie zgody tj.  6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Niektóre ww. dane osobowe mogą zostać udostępnione operatorowi płatności internetowych PayU S.A. w celu umożliwienia realizacji płatności za bilet.
 5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Okres przechowywania danych:
  1. Podane dane osobowe zebrane w celu realizacji umowy sprzedaży biletu będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych.
  2. Podane dane osobowe zebrane w celu otrzymywania od administratora drogą e-mailową informacji związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi itp. (m. in. powiadamianie drogą e-mailową o konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach) przetwarzane będą do czasu wycofania Pani/Pana zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku sprzedaży biletów i karnetów na zajęcia z jazdy konnej, niezbędne do zawarcia umowy.

6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2022 roku do 19 września 2022 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287
  z późn. zm.).